Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Tidsskriftet Acta Didactica Norge er et akademisk forum for fagdidaktisk og profesjonsfaglig forsknings- og utviklingsarbeid i Norge og Norden. Hovedfokus er på undervisning og læring i og på tvers av ulike fag i grunnskolen og i videregående opplæring. Tidsskriftet publiserer bidrag fra forskning på fagdidaktikk, lærerutdanning og læreres profesjonelle utvikling. Vi utgir artikler på skandinaviske språk og engelsk. Den faglige kvaliteten på bidragene sikres gjennom systematisk fagfellevurdering (peer review). Acta Didactica Norge tar ikke forfatterbetaling.

 

Seksjonsretningslinjer

Redaksjonelt

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Artikler

Fagvurdering: Bidrag til denne seksjonen er fagfellevurdert av minst to fagkonsulenter utenom redaksjonen.

Sjangerspesifikasjon:

 • Vitenskapelige artikler som presenterer ny kunnskap. Omfang: inntil 40 000 tegn uten mellomrom, pluss bibliografi.
 • Tematiske artikler (oversiktsartikler, diskusjonsartikler). Omfang: inntil 40 000 tegn uten mellomrom, pluss bibliografi.

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Inviterte bidrag

Fagvurdering: Bidrag til denne seksjonen er fagfellevurdert av minst én fagkonsulent utenom redaksjonen. Redaksjonen inviterer bidragsyteren, og bidragets omfang og art avtales på forhånd.

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Historisk tilbakeblikk

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

Innsendte bidrag gjennomgår først en redaksjonell vurdering. Dersom redaksjonen finner at bidraget er relevant for tidsskriftet og har høy nok vitenskapelig kvalitet, sendes det videre til to fagkonsulenter for fagfellevurdering. Fagfellevurderingsprosessen er såkalt "double blind", det vil si at fagfellene og forfatter holdes anonyme overfor hverandre. Fagkonsulentene som vurderer bidraget, skriver en vurdering som besvarer disse spørsmålene:

 • Hvor relevant og aktuelt er bidraget? - stemmer bidraget med fagfeltets sentrale utfordringer? Har det et klart forskningsspørsmål?
 • Hvor originalt er bidraget? - gir bidraget ny viten til fagfeltet? 
 • Hvor gyldig er bidraget? – er resultatene troverdige; er teori- og metodebruken egnet til formålet?
 • Er det en tilstrekkelig grundig litteraturgjennomgang? Viser bidraget til faglitteratur som er aktuell, relevant og egnet for formålet? Omfatter gjennomgangen også internasjonale referanser, og rammer den inn forskningsbidraget?
 • Er artikkelen klar og velstrukturert? 
 • Har artikkelen et godt språk?
 • Er eventuell tabeller og figurer klare og forståelige, og gir følgetekstene(captions) tilstrekkelig med informasjon?
 • Er referansene i henhold til APA-kravene?
 • Bør bidraget aksepteres, omarbeides, eller avvises? (Kanskje bidraget heller bør sendes til et annet publiseringssted?).
Etter fagfellevurderingen avgjør redaksjonen om manuskriptet skal publiseres, avvises eller sendes inn på nytt for ny fagvurdering.

 

Publiseringsfrekvens

Artiklene i tidsskriftet utgis fortløpende.

Artikler som inngår i spesialutgaver (temanumre) publiseres samlet på en angitt dato. 

 

Open Access-retningslinjer

ADNO gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til tidsskriftets innhold, ut fra prinsippet om at forskning bør være fritt tilgjengelig for allmennheten, slik at man oppnår økt global utveksling av kunnskap.

Forfattere som publiserer i ADNO aksepterer følgende vilkår:

1. Forfatter beholder opphavsrett til sine verk, og gir ADNO rett til første publisering av et verk.

2. Forfatter kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. levere den inn til et institusjonelt publiseringsarkiv) så lenge ADNO blir kreditert som første utgiver.

3. ADNO følger CC BY-NC-ND 4.0-lisensiering. 

 

Om samforfatterskap

Når et manuskript har flere forfattere, skal alle forfatterene ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at den enkelte medforfatter kan ta offentlig ansvar for hele innholdet. En eller flere forfattere må dessuten ta ansvar for helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare personer som oppfyller alle de tre kriteriene nedenfor kan være medforfatter av en artikkel:

 • Medforfatteren har bidratt vesentlige til idé og utforming, datainnsamling eller analyse og tolking av data.
 • Medforfatteren har bidratt til utarbeidingen av selve manuskriptet eller til kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold.
 • Medforfatteren har godkjent artikkelversjonen som skal publiseres.

 

Redaksjonell struktur og ansvarsfordeling

 • Tidsskriftets Redaksjonsråd skal oppnevne en Ansvarlig redaktør, som er hovedansvarlig for driften av tidsskriftet og står til rådighet som sekretær og saksforbereder for Redaksjonsrådet.
 • Redaksjonsleder er ansvarlig for den tekniske og administrative driften av tidsskriftet, og skal for øvrig bistå ansvarlig redaktør og redaksjonsrådet i arbeidet med å utvikle tidsskriftet.
 • Tidsskriftet skal oppnevne Områderedaktører som har ansvar for hvert sitt felt, og som dessuten skal bestyre driften av selve fagfellevurderingsprosessen for sitt felt. Redaktørkollegiet er også tidsskriftets interne fagkonsulenter.
 • Redaksjonen kan ved behov knytte til seg temanummer-redaktører. Temanummer-redaktørene knyttes til redaksjonen for en begrenset periode og leder det redaksjonelle arbeidet med utgivelse av spesialnumre.
 • Tidsskriftet kan dessuten oppnevne en særskilt Assisterende redaktør (redaksjonssekretær), som har hovedansvar for å overvåke trinnene i den forlagsmessige manuskriptbehandlingen: henholdsvis manuskriptredigering, layout og korrekturlesing.
Tidsskriftets ansvarlige redaktør bærer det hele og fulle redaktøransvaret for tidsskriftet. Ansvarlig redaktør plikter imidlertid på eget initiativ å rådføre seg med sine redaksjonelle medarbeidere og redaksjonsrådet. Det er dermed kollegene i redaksjonen og redaksjonsrådet som kollektivt går god for det faglige kvalitetsarbeidet den ansvarlige redaktøren leder i tidsskriftet. Ansvaret for den daglige driften av tidsskriftet hviler på ansvarlig redaktør, med hensyn til både faglig drift og administrativ drift. Redaksjonsleder har likevel et særlig ansvar for administrasjonen av tidsskriftet. Ansvarlig redaktør og redaksjonsleder har begge et selvstendig ansvar for både revisjon og vedlikehold av driften.

 

Redaksjonsrådet

Til støtte for redaksjonens arbeid er det opprettet et bredt sammensatt redaksjonsråd. Redaksjonsrådet har som sitt formål å bidra til å utvikle tidsskriftets omdømme som publiseringskanal for forskning på fagfeltet i Norden. Rådet skal gi redaksjonen råd og overvåke at redaksjonens arbeid framstår som pålitelig og troverdig.

 • Redaksjonsrådet oppnevner og avsetter tidsskriftets ansvarlige redaktør.
 • Medlemmene av redaksjonsrådet skal stå til rådighet som fagfeller (fagkonsulenter) for redaksjonen, og dessuten finne og foreslå fagkonsulenter utenom rådet.
 • Medlemmer av redaksjonsrådet skal stå til rådighet som diskusjonspartner / rådgiver for områderedaktører på deres fagfelt.
 • Redaksjonsrådet skal spre informasjon om tidsskriftet i sine nettverk og bidra til å utvikle tidsskriftets omdømme som publiseringskanal.
 • Alle substansielle retningslinjer og andre dokument som er førende for tidsskriftets drift skal ha vært til høring blant redaksjonsrådets medlemmer.
Rådet bør aktivt arbeide for å sikre tidsskriftet sponsorer og støttespillere, og kan i samråd med tidsskriftet initiere eller støtte faglige arrangement og tiltak. Forøvrig skal rådet arbeide for å fremme tidsskriftets sak på den måten rådet selv finner best. Redaksjonsrådets medlemmer (per oktober 2017):
 • Afdal, Geir  (Menightsfakultetet/Høskolen i Østfold)
 • Bardel, Camilla (Stockholms universitet)
 • Børhaug, Kjetil (Universitetet i Bergen)
 • Dolin, Jens (Københavns universitet)
 • Emstad, Anne Berit (NTNU)
 • Haataja, Kim (University of Tampere)
 • Herheim, Rune (Høgskolen i Bergen)
 • Jóhannsdóttir, Thurídur (University of Iceland)
 • Kantelinen, Ritva (Östra Finlands universitet) 
 • Kleve, Bodil (Høgskolen i Oslo og Akershus)
 • Knutsen, Ketil (Universitetet i Stavanger)
 • Larsson, Håkan (Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm) 
 • Laursen, Helle Pia (Aarhus universitet) 
 • Sandvik, Lise (NTNU)

 

Informasjon til støttespillere og sponsorer

Invitasjon til sponsorer og støttespillere:Tidsskriftet er avhengig av sponsorer som er villige til å gi ressurser uten vilkår, som støtte til tidsskriftets arbeid og formål. Slik økonomisk støtte kan ytes til tidsskriftet i to hovedformer:

 • ved bevilgning
 • ved avsetning av relevant arbeidsplikt til tidsskriftsarbeid
Vi søker økonomisk støtte fra alle relevante virksomheter, men vi oppfordrer særlig lektor- og lærerutdanningsinstitusjonene i Norge til å støtte opp om arbeidet vårt. Vi vil også be disse institusjonene om å gi erklæring om at de vil anerkjenne faglig og redaksjonelt arbeid i tidsskriftet som faglig relevant praksis i stillings- og opprykksvurderinger. Alle relevante institusjoner som avgir en slik erklæring, vil bli registrert som støttespillere for tidsskriftet.ISSN 1504-9922