Bruk av ordlæringsstrategier blant norske tyskelever

Anna Gausland, Åsta Haukås

Sammendrag


Interessen for forskning på læringsstrategier er økende i Norge. Det finnes likevel ennå ingen publiserte empiriske studier som fokuserer på læringsstrategier i andre fremmedspråk. Hensikten med den foreliggende artikkelen er å gi et første innblikk i 54 norske tyskelevers bruk av ordlæringsstrategier. Studien er gjennomført som en skriftlig spørreundersøkelse hvor elevene beskrev hvordan de hadde arbeidet for å lære en liste med tysk-norske ordpar. Samlet sett ser vi at elevene behersker ordlæringsstrategier av ulik art, men at noen få strategier er hyppig forekomne hos de fleste elevene. Det viser seg at elevene i hovedsak bruker ordlæringsstrategier som inneholder element av repetisjon, altså strategier som krever lite kognitiv bearbeiding. Dernest blir metakognitive strategier som organiserer og planlegger læringen mest brukt. Artikkelens siste del sammenligner funn fra undersøkelsen med internasjonale studier og skisserer videre forskningsbehov innen feltet.

Emneord (Nøkkelord)


Læringsstrategier; ordlæringsstrategier; tysk; fremmedspråksundervisning

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.1064

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922