Pedagogical Studies in Teacher Education: Reintroducing methodology as the core of pedagogical studies

Marianne Vinje

Sammendrag


Den historiske utviklingen til pedagogikkfaget i norsk lærerutdanning kan studeres på mange måter. Gjennom dokumentanalyse av de nasjonale planene fra 1837 til de differensierte utdanningene i 2010, forsøker denne studien å forklare fagets opplevde mangel på relevans for lærerprofesjonen. Resultatene viser at det ikke er noen konsistent bruk av begreper i faget, og begrep som anvendes på didaktiske kategorier i klasserommet har variert. Ulike disipliner har dominert til ulike tider, selv om psykologien totalt sett har vært mest fremtredende. Pedagogikkens rolle har variert fra å være utdanningens viktigste fag til å være et refleksjonsfag og, fra å være et redskapsfag til å ha danning og personlighetsutvikling av lærerstudenten som hovedmål. På bakgrunn av dokumentanalysen og tidligere studier foreslås en lærerutdanningspedagogikk der grunnleggende begreper hentet fra sentrale aktiviteter i klasserommet utgjør fundamentet og rammeverket. På denne måten re-introdu­seres metodikken i pedagogikkfaget, og undervisningshåndverket får en sentral plass. Overbygningen dannes i kombinasjon med pedagogikken som vitenskap, og slik skapes et område der pedagogikkfaget i lærerutdanningen kan konstituere seg. Ved at undervisnings­læren og metodikken får tilbake sin sentrale plass, kan profesjonsnærheten sikres. Da er vi tilbake til den egentlige pedagogikken i lærerutdanningen, pedagogikken fra de nasjonale planene i perioden 1837–1939.

Nøkkelord: lærerstudenter, pedagogikk, metodikk, læreplan, refleksjon, lærerutdannings­pedagogikk

Abstract
One way to study the historical development of pedagogical studies in Norwegian teacher education is to examine the national curricula. Through documentary analyses of the national curricula for general teacher education from 1837 until the arrival of the differentiated programmes in 2010, this study tries to explain the pedagogical studies’ perceived lack of relevance to the profession. The findings show an inconsistent use of concepts in pedagogical studies and varying concepts describing didactic categories of classroom activities and prac­tices, if they are present. The role of pedagogy in teacher education has varied, from being the main subject to a subject of reflection, and from a base for knowledge and tools to a base for reflection and formation. This article suggests that pedagogical studies must primarily include basic concepts concerning central activities or practices of the teaching profession as a way to reintroduce methodology and bring teacher education closer to the profession. With classroom activities as the foundation and framework, combined with the science of education, a pedagogy of teacher education can constitute itself. This approach also brings pedagogical studies back to the curricula covering the 1837–1939 period with teaching as their core content, and teaching methodology and didactics as the real pedagogy of teacher education.

Keywords: student teachers, pedagogical studies, methodology, national curricula, reflection, pedagogy of teacher education


Emneord (Nøkkelord)


Teacher education, student teachers, pedagogical studies, formation, curricula, reflection, pedagogy of teacher education

Fulltekst:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.2463

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922