Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse

Helene Marie Kjærgård Eide, Astrid Tolo

Sammendrag


Akademisk skriving anses som vesentlig for studenters akademiske så vel som yrkesmessige kompetanseutvikling. Koblingen mellom akademisk skriving og yrkeskompetanse har imidlertid i liten grad vært empirisk undersøkt. Hensikten med studien er å belyse hvordan akademisk skriving bidrar inn i skolelederes kompetanseutvikling, og videre hvilke kvaliteter i tilbakemeldinger på tekster deltakerne opplever har betydning for kompetanseutvikling. Studien bygger vi på en kombinasjon av sosiokulturelle og kognitive perspektiver innenfor skrive-forskning, og i den empiriske undersøkelsen følger vi fire skoleledere gjennom studieløpet. Datamaterialet i undersøkelsen er basert på disse fire skoleledernes tekster som skrives og bearbeides gjennom studiet, samt tre fokusgruppeintervju som undersøker betydningen av veiledning på tekstarbeidet for skolelederne.
Studien viser hvordan integrasjon av teoretisk og forskningsbasert kunnskap utvikles over tid i skoleledernes tekster, og hvordan skolelederne argumenterer for betydningen av veiledning og tilbakemelding i skriveprosessen. Gjennom skriving av ulike tekster i studiet skapes tydeligere koblinger mellom teori, forskning og refleksjoner rundt egen praksis og yrkesrolle. En tettere kobling mellom teori og praksis oppstår imidlertid ikke av seg selv, og resultatene peker mot at oppfølging over tid, mengde, presisjon og timing oppleves som viktige forutsetninger for at tilbakemeldinger fra veiledere og medstudenter skal bidra til at faglitteraturen kan informere skolelederpraksis på en hensiktsmessig måte.

Nøkkelord: yrkeskompetanse, lederkompetanse, skolelederutdanning, kompetanseutvikling, akademisk skriving

Abstract
Academic writing is perceived as pivotal in students’ academic as well as professional competence development. However, the relation between academic writing and professional competence has not been empirically investigated. The purpose of this study is to examine how academic writing contributes into school leaders’ competence development, and further what qualities in feedback on texts the participants perceive as important for competence development. In the article we build on a combination of sociocultural and cognitive perspectives within writing research, and in the empirical study, we follow four school leaders through a study program of 18 months. The empirical material is based on texts and revisions of texts written by these four students. In addition, the material consists of data from three focus-group interviews with the same participants, investigating how the school leaders experience the integration of new theoretical and empirical knowledge in their thinking about the school leader role, and the significance of supervision in academic writing.
The study shows how the integration of theoretical and research based knowledge develops over time in the school leaders’ texts, and how the school leaders argue for the importance of feedback and supervision in the writing process. Expressed in increased theoretical and empirical substantiation in the students’ text, writing different texts helps the school leaders to relate theory and research to their own reflections on practice and professional role. Still, this integrated relation between theory and practice does not occur by itself. Here, our results point to supervision over time, the amount of feedback, precision, and timing as important prerequisites in order to make feedback from supervisors and fellow students contribute to making literature informative for school leader practices.

Keywords: professional competence, leader competence, school leader education, competence development, academic writing


Emneord (Nøkkelord)


yrkeskompetanse, lederkompetanse, skolelederutdanning, kompetanseutvikling, akademisk skriving,

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.2916

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922