Langtidseffekter av skolegang og lærerutdanning på småskolelæreres kompetanseutvikling

Sigrid Blömeke, Jessica Hoth, Gabriele Kaiser

Sammendrag


I denne longitudinelle studien ble 131 grunnskolelærere (1. til 4. trinn) fulgt opp fra det siste året i lærerutdanningen og gjennom de fire første årene i lærerjobb. Lærerne tok standardiserte tester i matematikk (matematikkunnskap) og matematikkdidaktikk (matematikkdidaktisk kunnskap) ved slutten av lærerutdanningen i 2008 og en gang til etter fire års arbeid som lærer, i 2012. I tillegg tok de etter fire år i jobb en standardisert videobasert test som måler ferdigheter i å oppdage og tolke situasjoner som oppstår under matematikkundervisning i klasserommet, samt evne til å ta avgjørelser om handling når det gjelder disse situasjonene (matematikkrelaterte praksisferdigheter). De målte kunnskapene og ferdighetene ble deretter relatert til grunnskolelærernes utdanningsløp ved hjelp av strukturelle ligningsmodeller med manifeste variabler (path analysis). Som forventet fant vi sterke langtidseffekter. Lærernes gjennomsnittskarakter fra avsluttende skoleeksamen predikerte sterkt deres matematikkrelaterte kunnskapsnivå og deres praksisferdigheter 10 til 12 år senere (etter fire år i jobb). Enda sterkere relatert til kunnskapsnivået i matematikk og matematikkdidaktikk etter fire år i jobb var typen matematikk-kurs de hadde tatt på videregående skole (avansert kurs vs. basiskurs). Derimot hadde typen skolematematikk-kurs ingen signifikant effekt på lærernes praksisferdigheter. Kunnskap i matematikk og matematikkdidaktikk ved slutten av lærerutdanningen korrelerte også signifikant med lærernes kunnskap fire år senere, mens effektene på praksisferdigheter var ubetydelig. Gjennomsnittskarakteren på den avsluttende brede lærerutdanningseksamenen hadde ingen signifikant effekt på lærernes matematikkrelaterte kunnskap eller ferdigheter. Alle langsiktige effekter av skolegang ble mediert gjennom lærerutdanningen. Når det gjelder videre forskning er en viktig konklusjon at det må undersøkes nøyere hva som påvirker praksisferdigheter. I tillegg er utvalgskriterier ved starten av lærerutdanningen et stikkord som burde diskuteres; et annet stikkord er hvilke muligheter studenter har til å lære seg matematikk og matematikkdidaktikk under grunnskolelærerutdanningen.

Nøkkelord: lærerkompetanse, longitudinell studie, grunnskolelærere, kompetanseutvikling, matematikkunnskap, lærerutdanning

 

Long-term effects of schooling and teacher education on primary teachers’ mathematics-related competence development

Abstract
131 primary teachers (grades 1 to 4) were followed during the transition from teacher education to the teaching profession in a four-year longitudinal study. The teachers took standardized tests of their mathematics content knowledge (MCK) and their mathematics pedagogical content knowledge (MPCK) in their last year of teacher education and after four years on the job. In addition, they took a standardized test based on video-vignettes to examine the perception, interpretation and decision-making skills needed in the teaching of mathematics (M_PID). Path analysis was applied to regress these outcomes on teachers’ schooling and teacher education. As hypothesized, strong long-term effects were found. Teachers’ grade-point average from upper secondary school predicted significantly MCK, MPCK and M_PID 12 years later (after four years on the job). The type of course in school mathematics taken in upper secondary school predicted MCK and MPCK even more strongly, but not M_PID. MCK and MPCK at the end of teacher education predicted significantly MCK and MPCK four years later but only marginally M_PID. The grade-point average from teacher education did not predict any of the outcomes. All long-term effects of schooling were mediated through teacher education. With regard to research tasks resulting from this study, it seems to be important to examine predictors of M_PID in more detail. With regard to policy conclusions, the results suggest the need to discuss selection criteria at the beginning of teacher education, and opportunities to learn mathematics and mathematics education during primary teacher education.

Keywords: teacher competence, longitudinal study, primary school teachers, competence development, mathematics knowledge, teacher education


Emneord (Nøkkelord)


Lærerkompetanse; longitudinell studie; grunnskolelærere; kompetanseutvikling; matematikkunnskap; lærerutdanning

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.4537

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922