Mangfoldets utfordringer og muligheter sett gjennom religionsdidaktisk forskning. Et nordisk overblikk

Geir Skeie

Sammendrag


Artikkelen gir et overblikk over hvordan nyere nordisk religionsdidaktisk forskning har nærmet seg spørsmål om mangfoldets utfordringer og muligheter. Overblikket baseres på analyse av doktoravhandlinger, noen forskningsprosjekter og en del artikler. Det spørres om hvordan forskningen beskriver religions- og livssynsmangfoldet, hvilke religionsdidaktiske utfordringer den mener mangfoldet reiser og hvilke strategier lærerne kan ta i bruk i arbeid med faget i klasserommet? Analysen viser at forskningen er omfattende og økende, men omfanget varierer mellom de nordiske landene. Den aktuelle forskningen bidrar i betydelig grad til å forstå og problematisere religionsundervisningens plass og rolle i et samfunn som preges av økt religions- og livssynsmangfold, og til å forstå at forskningsfeltet er blitt til i et samspill mellom ulike akademiske disipliner, og dessuten mellom politikk, forskning og praksis. Resultatene fra forskningen bidrar først og fremst til å belyse mangfoldets omfang og kompleksitet, samt at det i varierende grad fanges opp av læreplaner og undervisning. Det er mindre av forskning som belyser lærerarbeidet, læreprosesser og resultater av undervisningen. Forskningen viser også at religions- og livssynsmangfold må ses som en viktig del av forutsetningene for undervisning og læring i alle fag, og i religions- og livssynsfagene er den i dag en selvsagt forutsetning, uavhengig av hvordan disse er organisert i de ulike landene.

Nøkkelord: mangfold, flerkultur, religionsundervisning, forskning,

 


How does recent Nordic religious education research address the challenges and possibilities of religious and world view diversity?

Abstract
The article gives an overview of how recent Nordic religious education research has approached issues related to the challenges and possibilities that religious and worldview diversity pose to education. The emphasis is on PhDs, a few research projects and articles. How does the research describe diversity, which challenges are pointed out and what strategies can teachers in the classroom employ. The analysis shows that there is a growing  research mainly in Norway, Sweden and Finland, compared with Denmark and Iceland. The research investigated contributes mainly to new knowledge about the distribution and complexity of diversity in classrooms and to some extent to increased knowledge about how the diversity is dealt with in classrooms and curricula. It is also shown that this diversity is a challenge to the whole school, not only religious education. Less research is directed towards issues of teaching and learning and the effects of this.

Keywords: diversity, intercultural, religious education, research


Emneord (Nøkkelord)


religionsdidaktikk, Norden, mangfold, religion, livssyn, forskning,

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.4832

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922