Test-taker feedback i utvecklingsprocessen av nationella prov i engelska

Eva Olsson, Sofia Nilsson, AnnaKarin Lindqvist

Sammendrag


De nationella proven i engelska syftar till att stödja lärares betygssättning i svensk skola. Målsättningen i provutvecklingen är därför att konstruera prov med en så hög grad av validitet och reliabilitet som möjligt. Syftet med denna studie är, med utgångspunkt i Messick (1987, 1989), att undersöka och belysa på vilket sätt och i vilken utsträckning test-taker feedback kan bidra till provens validitet och reliabilitet. I en empirisk studie analyserades samvariation mellan elevers åsikter om läsförståelseuppgifter och det faktiska utfallet, det vill säga hur väl eleverna lyckades lösa uppgifterna. Data, som samlats in vid utprövning av nya uppgifter till det nationella provet i årskurs 9, bestod av feedback om nio läsförståelseuppgifter från cirka 400 elever per uppgift samt deras resultat på uppgiften. Analysen visar att elevers uppfattningar om hur bra uppgiften var, hur svår den var respektive hur väl de lyckades lösa den delvis samvarierar på ett statistiskt signifikant sätt med deras resultat när uppgiften poängsattes. Vidare visar resultaten att test-taker feedback kan tillföra värdefull information för att upptäcka om en uppgift tycks gynna någon grupp framför en annan. Informationen som test-taker feedback ger kan också bidra till stärkt validitet och reliabilitet om den exempelvis används för att sekvensera uppgifter utifrån upplevd svårighetsgrad eller för att sortera bort olämpliga uppgifter.

Nyckelord: Test-taker feedback, läsförståelse, nationella prov, engelska, validitet

The use of test-taker feedback in the development of national tests of english

Abstract
The purpose of the national tests of English is to provide support for teachers’ grading of students in Swedish schools. Hence, the aim is to develop as valid and reliable tests as possible. Based on Messick (1987, 1989), the purpose of this study is to explore and illustrate in what ways and to what extent test-taker feedback may contribute to the validity and reliability of the tests. An empirical study was carried out, where the covariation between students’ opinions about reading comprehension tasks and their actual results were analysed. Data con¬sisted of test-taker feedback collected when trying out nine reading compre-hension tasks for the national test in grade 9 among 400 students per task, and of students’ results on the tasks. The analysis shows that the students’ opinions about the overall quality and the difficulty of the tasks, as well as their outcome expectancy after completing the tasks, covaried in a statistically significant way with their performance, when the tasks were marked. Furthermore, the results indicate that test-taker feedback may provide useful information related to bias. The information from test-taker feedback may also contribute to the validity and reliability of a test, for instance when used for sequencing tasks according to experienced level of difficulty or for sorting out less suitable tasks.

Keywords: Test-taker feedback, reading comprehension, national tests, English, validity


Emneord (Nøkkelord)


validitet; reliabilitet; test taker feedback; läsförståelse

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.6288

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1504-9922