Religionsforståelsen i ny rammeplan for barnehagen

Olav Hovdelien

Sammendrag


I april 2017 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I denne artikkelen undersøkes hvilke føringer som legges til grunn for religions- og livssynsfeltet i den nye rammeplanen, og hvordan disse forholder seg til formålsbestemmelsen i barnehagelovens §1. Det argumenteres for at den nye rammeplanen bekrefter en tolkning av formålsbestemmelsen fra 2010 som innebar et brudd med tidligere formålsbestemmelsers kristne verdiforankring. Det vil si at fokuset flyttes fra kristendommen som statsreligion og hegemonisk religion på storsamfunnsnivå, til det religiøse og livssynsmessige mangfoldet som finnes på samfunnets mesonivå, og barnehagens arbeid med å bidra til å integrere dette mangfoldet under en overbygning som har menneskerettighetene som sin primære basis. Dette impliserer videre en nedtoning av kristendommens rolle som samfunnsintegrerende idétradisjon og formidling av den kristne kulturarven i barnehagen.  

Abstract: In April 2017 the Ministry of Education and Research issued a new Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens. This article examines what guidelines are set in the new framework in the area of religion and beliefs, and how these relate to the purpose clause in section 1 of the Kindergarten Act. The article argues that the new framework plan confirms an interpretation of the purpose clause from 2010 that entails a departure from the Christian values base of previous purpose clauses. This entails a shift of focus from Christianity as a state religion, and one that is dominant in wider society, to the religious diversity that exists at meso level, and to the kindergarten's role in incorporating this into a framework founded primarily on human rights. Moreover, it implies a diminishment of the role of Christianity as a socially unifying philosophical tradition and of the dissemination of Christian cultural heritage in the kindergartens.

Nøkkelord:Barnehagens formålsbestemmelse – barnehagedidaktikk – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver – kristen kulturarv – religiøst mangfold

Key words: Early childhood education and care didactics – objects clause – Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens – Christian heritage – religious plurality 


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.5839

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.