Et kritisk sideblikk på forebyggingsarbeidet i fortid, nåtid eller framtid

Yngve Hammerlin

Sammendrag


.

Fulltekst:

PDF

Referanser


Badiou, A. (1989). Manifeste pour la philosophie . Paris: Editions de Seuil/Også kommet i svensk utgave: Badiou, A. (2005). Manifest för filosofin. Munkedal: Glänta Produktion

Badiou, A. (2009). Second manifeste pour la philosophie. Fayard/ Også kommet i svensk utgave: Badiou, A. (2012). Andra manifest för filosofin. Tankekraft förlag

Badiou, A. (2012). Being and Event. Continuun

Berger, P.L. og T. Luckmann (1979. Den samfundsskabte virkelighed. Viborg: Lindhardt og Ringhof

Bourdieu, P. (1993). La misère du monde (1993). Paris: Éditions du Seuil (Engelsk utgave: The Weight of the World; Social Suffering in Contemporary Society, Polity Press 1999)

Bourdieu, P. (1997). Af praktiske grund. Omkring teorien om menneskelig handlen. København: Hans Reitzels forlag

Bourdieu, P. (2007). Den praktiske sans. København: Hans Reitzels forlag

Dreier, O. (1993). Psykosocial behandling. København: Dansk Psykologisk Forlag

Dreier, O. (2003). Subjectivity and Social Practice. Århus: Center for Health, Humanity and Culture, Department of Philosophy. University of Aarhus Dreier, O. (2013). Personen og hendes daglige livsførelse. I: Nordiske Udkast nr. 2/2013, s. 4-23. Syddansk Universitetsforlag

Det Nasjonale programmet for forebygging av selvmord /Helsedirektoratet, 1993 og Oppfølgingsprogrammet – Tiltak mot selvmord 2000-2002 /Reinholt, 2000,

Statens Helsetilsyn, 1995

Enerstvedt, R.Th. (1982). Mennesket som virksomhet. Oslo: Tiden Norsk Forlag

Enerstvedt, R.Th. (1995). En ny forståelse av selvmord. I: Omsorg nr 1 1995, s. 12

Engelsted, N. (m.fl./red). The Societal Subject. Aarhus: Aarhus University Press

Herrestad, H. og Mehlum, L. (red) (2005). Uutholdelige liv. Oslo: Gyldendal Akademisk

Karpatscof, B. (2013). Psykologismens sirenesang og psykologiseringens heksekunst. I: Fortsatt i virksomhet. Festskrift til Regi Th. Enerstvedts 75 årsdag. Oslo: Søkelys 9/2013/ Skriftserie for kultur og vitenksap, 42-70

Karpatschof, B., Katzenelson, B. (2002): Klassisk og moderne psykologisk teori. København: Hans Reitzels forlag

Hammerlin, Y. (1999): Samfunnets lidelsesproduksjon. Ansatser til en kritisk ettertanke. I: Beskow, J., Eriksson, B.E. og Nikku, N. (red): Självmordsbeteende som språk (s. 213-252). Stockholdm: FRN, Forskningsnämden

Hammerlin, Y. (2000b) (psevdonymet Mogens Møller): I fars vold. Oslo: Kommuneforlaget

Hammerlin, Y. (2004): Når det ikke synbare blir gjort synlig. I: Suicidologi nr. 2004, s. 3-7

Hammerlin, Y. (2009). Selvmord og selvmordsnærhet i norske fengsler. Selvmordsforebyggende arbeid i fengsel. Oslo: KRUS håndbøker, nr. 3/2009

Hammerlin, Y. (2010). Samfunnets og hverdagens lidelsesproduksjon og selvmordsproblematikken.

Ansatser til en kritisk refleksjon. I: Suicidologi nr. 2/2010, s. 30-36

Hammerlin, Y. og K. Bødal (1988). Selvmord i norske fengsler fra 1956-sept.1987. Delrapport I og II. Oslo: Justisdep./Krim.oms.avd. Delrapport II (samtaler med selvmordsnære/selvskadede) er klausulbelagt

Hammerlin, Y. (1992). Selvmord i norske fengsler 1956-1991/92. Oslo: Kriminalomsorgsavdelingen

Hammerlin, Y. og G. Schjelderup (1994). Når livet blir en byrde. Oslo: Ad Notam

Hammerlin, Y. og E. Larsen (1997/1999). Menneskesyn i teorier om mennesket.

Oslo: Ad Notam, Gyldendal (1997)/Klim forlag (dansk/1999)

Hammerlin, Y. og E. Larsen (1998). Selvskadende handlinger /KRUS 1998. Revidert

Hammerlin, Y. og Larsen (2000). Tungtsonende. Oslo: Dokumentasjon & debatt, nr. 1/2000/KRUS

Hammerlin, Y. og F. Grav (2015). Selvmord i norske fengsler 2000-2015. Internrapport. KRUS/KDI

Hammerlin, Y. og P. Leer-Salvesen (2014). Voldens ansikter, en dialog om ondskap, ansvar og håp. Oslo: CappelenDamm forlag

Jensen, U.J. (1983, 1986, 1994). Sygdomsbegreber i praksis. Det kliniske arbejdes filosofi og videnskabsteori. Aarhus: Munksgaard

Jensen, U.J. og Andersen, P.F. (red)(1994). Sunhedsbegreber – filosofi og praksis. Århus: Philosophia

Jensen, U.J., žQvesel, J. Og Andersen, P.F. (1996). Forskelle og forandring – bidrag til humanistisk sundhedsforskning. Århus: Philosophia

Helsedirektoratets Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017.

Schraube, E. og C. Højholts (ed./2016). Psychology and The Conduct of Everyday Life, Routledge

Lave, J. og Wenger, E. (2003). Situert læring og andre tekster. København: Hans Reitzels forlag

Lefebvre, H. (1958/2014a). Critique of Everyday Life. London: Verso

Mehlum, L. (red): Tilbake til livet. Selvmordsforebygging I teori og praksis (1999). Kristiansand: Høyskoleforlaget

Nissen, M. (2012). The Subjectivity of Participation. Palgrave Macmillan

Nygren, P. og H. Fauske (2010). Handlekompetence og ideologi. København: Dansk Psykologisk Forlag

Prevel, J. (1992). I: Werup, J.: Det omvända skriket, s. 27. Borås: Bonniers

Tallaksen, D.W. og Smaadahl, T. (2004). I: Suicidologi, nr. 1, s. 8-9

Vetlesen, A.J. (2009). Frihetens forvandling. Essays og artikler 2002-2008. Oslo: Universitetsforlaget, s. 39

Žižek, S. (2008). In Defense of Lost Causes. London/New York: Verso

Žižek, S. (2014). Trouble in Paradise. Allen Lane/Penguin Books
DOI: http://dx.doi.org/10.5617/suicidologi.2905