Manuskript

Online innsending av manuskript

Har du allerede brukernavn/passord til Acta Didactica Norge?
Gå til innlogging

Trenger du brukernavn/passord?
Gå til registrering

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

 

Forfatterinstruks

Manuskripter sendes inn online gjennom ADNOs elektroniske portal. Tidsskriftet tar kun i mot anonymiserte og korrekturleste manuskriptfiler som ikke er til vurdering i andre publikasjonskanaler. Oppskrift på hvordan anonymisere, finnes her: Ensuring a Blind Review

Omfang: inntil 40 000 tegn uten mellomrom. Sammendrag og bibliografi kommer i tillegg.
Språk: skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk) eller engelsk
Format og stil:

 • sidestørrelse A4; marger 2,5 cm; linjeavstand 1,5
 • fontstørrelse og skrifttype: 12 punkt Times New Roman
 • Bruk av noter begrenses til et minimum. Velg fotnoter framfor sluttnoter.
 • Korte sitat i den løpende teksten markeres med anførselstegn. Sitat som går over to linjeskift markeres som blokksitat; det vil si med ekstra linjeskift både før og etter sitatet, og med innrykkete avsnitt.
 • Eneste form for utheving i den løpende teksten skal være kursiv, med unntak av klikkbare URL-adresser som blir automatisk understreket.
 • I ledetekstene til tabeller, figurer og bilder, samt i fotnoter brukes skrifttypen Arial (10 pkt). Dette vil også være et godt valg inne i tabeller og figurer. 
 • Manuskriptfilen bør være så komplett som mulig. Dette innebærer at bilder, figurer, tabeller, noter og bibliografi helst skal være montert inn i manuskriptfilen slik forfatter ønsker at de skal framstå. Ved bruk av tilleggsverktøy for produksjon av litteraturhenvisninger eller av tabeller og figurer (som for eksempel EndNote eller Excel), skal de elementene som monteres inn gjøres så enkle og stabile som mulig. Tittel, sammendrag og nøkkelord (men ikke forfatterbio) skal monteres inn i manuskriptfilen, selv om disse også leveres i egen forside (se under).
 • Litteraturhenvisninger og litteraturlister følger APA-stilen, som er fullstendig beskrevet i nyeste utgave av American Psychological Associations Publication Manual. Litteraturhenvisninger settes i parentes i den løpende teksten. Noter skal ikke brukes til litteraturhenvisninger. Her er noen typiske eksempler på referanser i litteraturlisten (hentet fra en norskspråklig artikkel):

Bok: 

Blikstad-Balas, M. (2016). Literacy i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Kapittel i antologi:

Helstad, K. & Hertzberg, F. (2013). Faste mønstre som læringsstøtte i skriveundervisningen. Erfaringer fra et tverrfaglig utviklingsarbeid blant lærere i videregående skole. I D. Skjelbred & A. Veum (red.), Literacy i læringskontekster (s. 225–248). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Tidsskriftartikkel:

Myhill, D. A., Jones, S. M., Lines, H. & Watson, A. (2012). Re-thinking grammar: the impact of embedded grammar teaching on students’ writing and students’ metalinguistic understanding, Research Papers in Education, 27(2), 139–166. doi: https://doi.org/10.1080/02671522.2011.637640

Doktoravhandling:

Håland, A. (2013). Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet: Ei undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerar seg i ulike sakprega skrivesituasjonar. Doktoravhandling, Universitetet i Stavanger. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/183974/Anne_Haaland.pdf

Forside med tittel, sammendrag, nøkkelord og forfatteromtale

Sammen med det anonymiserte manuskriptet sendes en ikke-anonymisert forside. Forsiden skal inneholde tittel på artikkelen, et sammendrag på maks 250 ord, tre-seks nøkkelord og en forfatterbio på maks 50 ord. Tittel, sammendrag og nøkkelord skal foreligge i engelsk og skandinavisk versjon. Forfatterbio'en skrives på det språket artikkelen er skrevet på.

Sammendraget bør være strukturert slik at det besvarer spørsmålene under overskriftene nedenfor. NB: Disse overskriftene skal ikke brukes i sammendraget, som skal være en sammenhengende tekst:

 • Innledning Hva har du undersøkt eller utviklet - og hvorfor? (emne, bakgrunn, problemstilling) 
 • Materiale og metode Hva slags materiale/data brukte du i arbeidet, og hvilke metoder brukte du? 
 • Resultat Hva ble hovedresultatet av arbeidet ditt? 
 • Diskusjon og konklusjon Hva betyr resultatet av arbeidet ditt, og hvordan forholder disse resultatene seg til annen relevant forskning? 

Forfatterbio'en skal inneholde navn, stilling og institusjon, samt én-to setninger om forskningsinteresser. Bio'en avsluttes med fullstendig kontaktinfo, dvs. postadresse til institusjonen forfatteren arbeider ved og forfatterens epost-adresse. Se nylig publiserte artikler i ADNO for eksempler.

Forsiden lastes opp som tilleggsfil ved online innsending av manuskript.

Særskilte retningslinjer for artikler som presenterer ny forskning.

Artikler som presenterer ny forskning skal innholde følgende elementer (seksjonstitler kan tilpasses av forfatter):

Innledning:

 1. bakgrunn og rasjonale for studiet
 2. forskningsspørsmålet
 3. en litteraturgjennomgang som rammer inn forskningsspørsmålet. Den bør også omfatte internasjonale studier

Metodeseksjon:

 1. forskningsdesign
 2. beskrivelse av forskningsinstrumenter, datainnsamling og analyse
 3. beskrivele av utvalget
 4. tiltak for a sikre reliabilitet og validitet/overførbarhet (transferability)

Resultatseksjon

 1. inneholder en logisk og sammenhengende fremstilling av funnene delt inn i passede underseksjoner
 2. kan inneholde grafer og tabeller
 3. en diskusjon av funnene hører normalt ikke hjemme i denne seksjonen, men i enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å velge en kombinert resultat-/diskusjonsdel

Diskusjonsseksjon

 1. et inneledende sammendrag av funnene 
 2. en tolkning av disse
 3. drøfting i lys av teori og relevante studier
 4. spørsmål omkring validitet/overførbarhet og begrensinger

Konklusjon

 1. kort oppsummering med eventuelle implikasjoner av studiet
 2. forslag til videre forskning

Litteraturliste i APA-format

Eventuelle vedlegg med forskningsinstrumentene som er brukt

Ofte vil det være hensiktsmessig å ha en egen teoriseksjon etter innledningen og før metodeseksjonen. Artikler som har det, kan ha litteraturgjennomgangen her istedenfor som del av innledningen.

Særskilte retningslinjer for tematiske artikler

Tematiske artikler bør innholde følgende seksjoner. Innholdet i og tittel på de ulike seksjonene kan variere.

Innledning:

 1. bakgrunn og rasjonale
 2. forskningsspørsmålet
 3. en litteraturgjennomgang som rammer inn forskningsspørsmålet. Den bør også omfatte internasjonale studier.

 Resultat-/Diskusjonsseksjon

 1. skal være delt i seksjoner, og hvis relevant, underseksjoner

Konklusjon

 1. kort oppsummering med eventuelle implikasjoner av studiet
 2. forslag til videre forskning

Litteraturliste i APA-format

Eventuelle vedlegg

Du kan finne et eksempel på en tematisk artikkel i henhold til våre krav her: https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1079

Bokanmeldelser

Acta Didactica Norge tar gjerne i mot anmeldelser av undervisningsrelevante bøker og læringsressurser. Anmelderen bes om å gi en klar og systematisk beskrivelse og vurdering  som kan hjelpe leseren med å avgjøre hvor relevant materialet er.

Det forventes at anmeldelsen knyttes opp mot relevant teori og forskning. Anmeldelsen bør ha med navn, institusjonstilknytning, e-postadresse og en URL-hvis relevant. Det bør også være et bilde av boken eller den aktuelle læringsressursen.

Følgende bør tas med i begynnelsen av anmeldelsen:

 • Forfatter(e)
 • Tittel
 • Utgivelsesdato
 • Utgiver
 • Utgivelsested og land
 • Antall sider
 • ISBN
 • Pris

Et eksempel på en bokanmeldelse finnes her: http://adno.no/index.php/adno/article/view/160/151

Ved innsending av bidrag vil innsenderen dessuten måtte bekrefte følgende sjekkliste:

 

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.

 1. Manuskriptet er på et skandinavisk språk eller engelsk. Teksten er språkvasket og korrekturlest.
 2. Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift.
 3. Manuskriptfilen er anonymisert og levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
 4. Manuskriptet følger kravene til stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen

 5. Det leveres en språkvasket forside med tittel, sammedrag og nøkkelord på norsk/svensk/dansk OG engelsk, samt kort forfatterbio på det språket artikkelen er skrevet på.
 6. URL-adresser er oppgitt for alle siterte kilder som foreligger på nett.
 7. Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer).
 8. Forfatteren(e)s formål med innsendingen av manuskriptet til tidsskriftredaksjonen, er å offentliggjøre manuskriptet i tidsskriftet etter fagfellevurdering og manuskriptbehandling. Forfatteren(e) er kjent med tidsskriftets fagvurderingsprosess, Open Access retningslinjer, Erklæring om copyright, og Erklæring om personopplysninger.
 

Erklæring om copyright

Innhold publisert 

i tidsskriftet Acta Didactica er - dersom ikke annet er uttrykt - lisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Dette betyr at innhold kan kopieres, distribueres og spres i hvilket som helst medium eller format, så lenge disse vilkårene er fulgt:
 • Kreditering: Du må oppgi korrekt kreditering og oppgi en lenke til lisensen. 
 • Ikke-kommersiell bruk: Du kan ikke benytte materialet til kommersielle formål.
 • Ingen bearbeidelser: Du kan ikke distribuere bearbeidete versjoner av materialet.

NB: Creative Commons-lisensen gir deg ikke nødvendigvis alle de tillatelser som er nødvendig for din tiltenkte bruk. For eksempel kan andre rettigheter, som reklame-, personvern-, eller ideelle rettigheter, sette begrensninger på hvordan du kan bruke materialet.

Forfattere som publiserer i Acta Didactica aksepterer følgende vilkår:

 • Forfatter(ne) beholder opphavsretten til artikkelen og gir Acta Didactica rett til første publisering, samtidig som artikkelen blir lisensiert under Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0. Denne lisensen tillater deling av artikkelen for ikke-kommersielle formål, så lenge forfatteren og første publiseringssted Acta Didactica krediteres. Lisensen tillater ikke publisering av bearbeidede versjoner av artikkelen.
 • Forfatteren står fritt til å publisere og distribuere arbeidet/artikkelen etter publikasjon i Acta Didactica, så lenge det henvises til tidsskriftet som første publiseringssted. Innsendte bidrag som er antatt for publikasjon eller som er til vurdering i Acta Didactica kan ikke samtidig være under vurdering for publikasjon i andre tidsskrifter, antologier, monografier eller lignende. Ved å sende inn bidrag aksepterer forfatteren at bidraget publiseres digitalt i Acta Didactica. 

 

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.

 


ISSN 1504-9922